SoftInfo

Софтуер за управление на бизнеса

Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Изтегляне
Контакт
   

SoftInfo. Mощен и интегриран, разработен по най-съвременните технологии софтуер за управление на бизнеса от тип ERP. Отличават го следните предимства:

-Гъвкав:

 Настройките на дизайна се запомнят за всеки потребител по отделно. Има възможност за добавяне на нови колони във всяка таблица и към тях да се интегрират мощен набор валидации. Новите полета са видими за актуализация, справки, рекапитулации и дизайнерите на документи и етикети.

-Разполага със собствен дизайнер на документи:

Можете сами да създавате или настройвате документите с, който работите.Можете да импортирате готови документи директно от интернет или от различни редактори. Всеки модул се доставя с множество готови документи(бланки)

-Разполага със собствен , фунционално пълен дизайнер на таблични справки и рекапитулации.

Може да бъде изведена всяка информация в желания вид.Неограничени нива на групиране и сумиране. Запомняне на готовите шаблони. Експорт в широко разпространени формати.Всеки модул се доставя с множество готови шаблони на справки и рекапитулации.

-Графични отчети и анализи

-Бърз:

Благодарение на най-съвременната технология при работата с данни, информацията, за която имате права е предварително налична и визуализирана.Всеки потребител работи в сихронизиран набор от данни и всички промени се виждат едновременно и веднага. Запазва необичайно високата си скорост и при работа в интернет. Дистанционно управление на фискални устройства през интернет.

Многоезичен:

Всички данни , могат да бъдат въведени на три различни езика. Същото важи и за заглавията на колоните на всяка таблица. Съществуват настройки за език по подразбиране, като справките могат да бъдат превключвани на различни езици и преди самото извеждане.

Модулите могат да работят самостоятелно и напълно интегрирано. Основните от тях  са:

- Счетоводство

- Дълготрайни активи

- СУПТО ( ShopBottom , № 12, 152, 343 от списък на НАП)

- СУПТО ( Shop_Safe , № 21 от списък на НАП )

- Материали

- Стоки

- Продукция

- Акцизен склад

- Отчитане на работното време и контрол на достъп

- Заплати и граждански договори

- Платежни нареждания

Фирмата предлага и всички услуги по внедряване, обучения, допълнения и разработка на нови проекти.

Новини

 -09.11.2020 г. Нов софтуер. Налична е програма за следене на регистър за складиране на стоки до поискване . Приложение № 40 към чл. 113г, ал. 2 ЗДДС.

 -05.04.2020 г. ТРЗ. Добавена е възможност за автоматично преизчисляване на дневното работно време, на база данните от индивидуален календар.

 -24.09.2019 г., получихме одобрение от НАП за ShopBottom 2.0.3 .  № 343 от списък на одобрените СУПТО.

 -ShopBottom 2.0.3 . Фактура с банково плащане от опис на стокови разписки за продажби. Лесно и бързо присъединяване на стокови разписки с банково плащане към фактура по опис. До сега това беше възможно само за продажби регистрирани на фискално устройство. В процес на лицензиране.

 -ТРЗ. Налична е нова версия във връзка с измененията на Приложение 9 и 10 за парични обещетения за временна неработоспособност.  16.07.2019 г.

 -ShopBottom 2.0.2 . Одобрена от НАП версия с импорт на данни за продажби от външни източници( електронен / он-лайн магазин, ERP , EDI и др.). Лиценз № 152 от 24.06.2019 г.

 -Импорт в СУПТО на поръчки за продажби от външни източници  (ERP, електронни магазини, EDI и др.) по правилата на НАП. Гъвкави настройки за автоматизирана връзка с електронни магазини чрез API и XML съобщения. В процес на лицензиране. Версия 2.0.2

 -Модул СУПТО. НАП одобри два наши софтуера за продажби. SHOPBOTTOM версия 2.0.1 - № 12 -22.01.2019 и SHOP_SAFE версия 2.0.1 - № 21 -05.02.2019. SHOPBOTTOM работи и в интернет среда и може да управлява фискални устройства отдалечено.

 -Модул счетоводство. Актуализация свързана с измененията в ППЗДДС - ДВ бр. 24/21.03.2017

 -ТРЗ. Актуализация свързана измененията на уведомленията по чл. 62, ал. 5 и чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от Кодекса на труда . - 01.04.2017

 -ТРЗ. Налична е обновената версия за 2017г. - 22.01.2017

 -Акцизен данъчен склад. Налична е обновената версия за 2017г, съобразена с ЗАДС и правилника за прилагане. - 15.01.2017

 -Модул счетоводство. Налична е обновената версия за 2016г., свързана с измененията в ППЗДДС - 22.02.2016

 -ТРЗ. Налична е обновената версия за 2016г. - 20.01.2016

-ТРЗ. Добавени са нови полета за облекченията по чл.22в и 22г от ЗДДФЛ. Актуализации-> НАП-> Доходи от тук->Зареди данни.  Въведете на нов ред:  служебен номер, година, брой деца и/или облекчение по чл.22. - 07.12.2015

ТРЗ. Добавена е възможност за прикачване на файл към електронните съобщения на служителите. Отстранен бъг при интегриране на корекции за минали периоди. - 09.04.2015

-ТРЗ. Отстранен бъг при попълване на поле "Пълен месец" в декларация 1. Добавена възможност за настройка на здравните осигуровки по време на самоотлъчка. -16.02.2015

ТРЗ. Отпада декларацията за тип на осигуряването за родените след 31.12.1959г. Чл. 4б, ал.(2) и чл.6, ал.(1), т.4 от КСО, няма да се прилагат в този си вид. Очакват се законодателни промени през март 2015г. Автоматично конвертиране на серията на електронните болнични на латинско "E". - 01.02.2015

-ТРЗ. Налична е версията за 2015г. Изменения в декл.1, декл.6, описи на болнични, данък при нетрудови правоотношения, сумирано отчитане на работното време, МОД,  вноски за трудова злополука. Налични са и новите бланки на документи.-01.2015

-ТРЗ. Отстранен бъг при изчисляване на нето доход при изплатени социални пари. За корекция използвайте "Обработки"->"Автоматични актуализации на базата"->"Автоматична корекция на нетен доход за 2014г". - 12.12.2014

-ТРЗ. Актуализация свързана с новите служебни бележки по ЗОДФЛ и облекчението по чл.22б - 11.12.2014

-ТРЗ. Отстранен бъг при изчисляване на отпуск с продължение в следващ месец и променена договорна заплата през месеца на ползване. Добавена е възможност за разпечатка на списък с болнични при запис на опис за болнични. - 08.10.2014

-ТРЗ. Добавен списък с диагнози-(незадължително поле) в бланката за болничните - 03.09.2014

-ТРЗ. Промени на съкращенията в присъствената форма. "М"-Майчинство, кодове 6 и 7 на болничен. "А"-Неплатен отпуск, кодове на отпуски >= 500. - 01.09.2014

-ТРЗ. Добавен е нов параметър във формулите Q_25_->"Над основното възнаграждение". Стойността на новото понятие се използва и за изчисляване на отпуските в случай, че няма месец с поне 10 отработени дни. Влияе и вyрху стойностите на параметри Q_21_ и Q_22_ в режим на актуализация. Добавен е ключ в общите настройки на фирмата->"Свободни параметри"->"Accrual-payment". В този параметър се указва за всеки месец по отделно, през кой месец е изплатен дохода(месец за който се отнасят данните-месец прeз, който е изплатен дохода). При първоначалното създаване на параметъра, настройките по подразбиране са , че плащането е един месец след месеца , за който се отнасят данните. В случай, че в конкретна фирма заплащането е различно е необходимо да се променят настройките в параметъра. При приключване на месеца се зареждат данни и за приключения месец в параметъра, като месец на изплащане се смята текущата дата на комютъра. Използва се само при документи по ЗСПД. Обърнете внимание на новата отметка "Плащане". Ръководството е актуализирано. Изтеглете го.- 04.08.2014

-ТРЗ. Наличен е готов шаблон на придружително писмо за опис на болнични. "Изтегляне" -> "Описание на актуализациите" - 10.04.2014

-ТРЗ. Добавена е възможност за генериране на платежни нареждания от всички удръжки. - 03.04.2014

-ТРЗ. Изменения в платежните нареждания поради отмяната на единната сметка. Необходимо е да се въведат новите банкови сметки към съответните кодове за вид плащане в софтуера за разпечатка на платежните нареждания. - 01.03.2014

-ТРЗ.Налична е версията за 2014г. Изменения в декл.1, декл.6,  срокове за деклариране и плащане . Налични са и сл.бел.-01.2014

- Модул "Счетоводство". Актуализация спрямо измененията в ЗДДС. - 01.2014

- Всички складови модули.Актуализация спрямо измененията в ЗДДС. - 01.2014

-Акцизен данъчен склад. Актуализация спрямо измененията в ЗАДС.-01.2014

- Всички модули за работа с контрагенти. Адаптация към новата структура на данните в ДДС регистъра на фирмите за автоматично изтегляне на данните на фирмите-30.09.2013

-ТРЗ. Налична е новата бланка на придружителното писмо за опис на болнични-16.04.2013

- Excise. Наличен е модул "Акцизен данъчен склад-БАЦИС"-01.04.2013

- ТРЗ. Добавено е длъжностно (щатно) разписание-21.02.2013

- Всички. Нов генератор на документи. Директно в Excel-02.2013

- Excise. Контрол м/у разходен док. и АДД. Автоматично генериране на АДД. -01.2013

- ТРЗ.Налична е версията за 2013г. Изменения в декл.1, декл.6, опис болнични,платежни, срокове за деклариране и плащане . Налични са и новите сметки и сл.бел.-01.2013

- ТРЗ.Оптимизиране при работа по график. - 17.10.2012

- ТРЗ.От 01.05.2012 минималната заплата става 290лв. - 03.05.2012

-ТРЗ.Налична е актуализация за новото Приложение 15 към болничните листове и на магнитен носител - 10.03.2012

- ТРЗ.Отстранен бъг във вид плащане при платежните нареждания - 01.02.2012

- ТРЗ.Налична е актуализация във връзка с изменение на наредба H-8- 22.01.2012

- Mодули за работа с клиенти и доставчици. Напълно автоматично изтегляне на данните за контрагента през интернет- 04.12.2011

- Всички модули.Възможност за масово изпращане на SMS на клиенти, доставчици и персонал. През безплатни SMS центрове или през корпоративни SMS услуги- 28.11.2011

- Всички модули.Възможност за масово изпращане на eMail на клиенти, доставчици и персонал. Мощни средства за индивидуализиране  на всеки eMail. - 21.11.2011

- Всички модули.Картинки,много картинки и снимки по всички документи,етикети и фишове. Свободно дефиниране на картинки във всички таблици.-11.11.2011

- Всички модули.Предпечатен изглед ускорен, с повече възможности и експорт в PDF. - 02.11.2011

- Данъчен склад. Добавен е модул за графични отчети, включително банково обезпечение-26.10.2011

-Всички модули. Добавена е възможност за следене на изменението на данните(история на данните)."Обработки"->"Добавяне история на данните".-25.09.2011

-ТРЗ.Променена минимална заплата-270лв. Добавена справка за остатък отпуск текуща година(Личен състав).-01.09.2011

-ТРЗ. Наличен е модул за паралелна работа в бъдещ период.-28.08.2011

-ТРЗ.Актуализация НКПД-01.07.2011. "Обработки"-> "Актуализация НКПД"-05.07.2011

-ТРЗ. Добавено "Приложение № 15 към чл.3, ал.1 НИИПОПДОО"-06.06.2011

-ТРЗ.Актуализация НКПД-01.06.2011. "Обработки"-> "Актуализация НКПД"

 -ТРЗ.Актуализация НКПД-28.02.2011. "Обработки"-> "Актуализация НКПД"

-ТРЗ. Изменен формат на данните за болничните. Използвайте "Специфични настройки на фирмата", за да въведете данните за представляващия. Придружителното писмо, редактирайте с дизайнера на документи. - 01.03.2011

-Модул счетоводство. Съобразен с измененията в ППЗДДС от 01.02.2011-01.02.2011

-Модул ТРЗ. Използвайте "Синхронизиране длъжности-2011 и категория персонал" от "Годишни обработки", ако сте преминали в 2011г. -29.01.20112011

-Модул ТРЗ. Отстранен бъг при продължения на болнични от 2010г.-27.01.2011

-Налични са новите версии за 2011 г.-11.01.2011

-Модул Счетоводство. Добавена е възможност за копиране и поставяне от MS Excel или друг редактор -26.12.2010

-Складови модули.Добавена е възможност за заключване на период-11.11.2010

-Всички модули. Добавена е възможност за преименуване на заглавието на колона в таблица от дизайнера на документи. Използвайте полето "Псевдоним" от свойства.-04.11.2010

-Модул Счетоводство. Добавена е възможност за заключване на период-31.10.2010

-Модул Склад.Добавена е възможност за работа с твърда цена за конкретен клиент, въпреки правилата на специалните цени- 24.10.2010

-Модул Склад.Добавена е възможност за директна работа с артикулния номер на контрагента в прихода и разхода -10.10.2010

-ТРЗ .Добавена е възможност за интегриране на корекции на изминали месец в текущите данни-05.10.2010

-ТРЗ вече директно попълва отчета за статистиката- 06.10.2010

-Въведена е възможност за самостоятелно създаване и инициализиране на константи за дизайнера на документи за всички модули - 23.08.2010

-Въведен е лесен начин за генериране на отчетите в модула "Счетоводство" в лева и хиляди -23.07.2010

-Въведен е целия ГФО в модула "Счетоводство" -01.07.2010

 

 

 

.